Z Aflatounem w przyszłość II edycja

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 osób, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym (w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i
nieaktywnych zawodowo, długotrwale bezrobotnych) z Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 01.06.2020-31.07.2023 r.

Projekt jest podzielony na 3 edycje trwające po 12 miesięcy. W każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników, którym zostanie zapewniona kompleksowa pomoc i aktywizacja społeczno-zawodowa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • pogłębioną diagnozę, która pozwoli określić drogę rozwoju,
  • warsztaty edukacyjne – Aflatoun,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie),
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
  • spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia,
  • staże i stypendia,
  • wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,
  • szkolenia zawodowe „szyte na miarę” wraz ze stypendiami szkoleniowymi.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i Pomorską Grupą Doradczą.

Wartość projektu:  1 802 312,40 PLN
Wkład UE: 1 531 965,54 PLN 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.