Z Aflatounem w przyszłość

Fundacja Elbląg zakończyła realizację projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 lat z Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.09.2017 – 30.11.2019 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt został podzielony na 2 edycje trwające po 12 miesięcy. W każdej edycji wsparciem zostało objętych po 30 uczestników, którym została zapewniona kompleksowa pomoc i aktywizacja społeczno-zawodowa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu zapewnione były następujące formy wsparcia:

  • pogłębioną diagnozę, która pozwoli określić drogę rozwoju,
  • warsztaty edukacyjne Aflatoun,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie),
  • indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego,
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
  • spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia,
  • staże i stypendia,
  • wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,
  • szkolenia zawodowe „szyte na miarę” wraz ze stypendiami szkoleniowymi.

Wartość projektu: 1 223 280,00 zł
Wkład UE: 1 039 788,00 zł