Aktywność to podstawa, praca to równowaga

Fundacja Elbląg zrealizowała projekt skierowany do osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 lat z Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.01.2018- 30.04.2021 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt został podzielony na 3 edycje trwające po 12 miesięcy. W każdej edycji wsparciem zostało objętych po 30 uczestników, którym została zapewniona kompleksowa pomoc i aktywizacja społeczno-zawodowa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu zapewnione były następujące formy wsparcia:

  • pogłębioną diagnozę, która pozwoli określić drogę rozwoju,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie),
  • indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
  • spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia,
  • staże i stypendia,
  • wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,
  • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”

Wartość projektu: 1 901 300,75 zł
Wkład UE: 1 616 105,64 zł