Fundusze składowe

W ramach Fundacji Elbląg osoby prywatne, instytucje i firmy mogą zakładać fundusze imienne lub celowe. Fundusze te mają swoje odrębne regulaminy
i są obsługiwane przez fundację we współpracy z założycielem.

 • Dlaczego warto założyć swój Fundusz?
  Bardzo wiele osób ma potrzebę pomocy bliźnim, ale nie bardzo wie jak tą potrzebę zrealizować. Fundacja Elbląg została między innymi powołana po to, aby takim szlachetnym osobom służyć.
  W ramach Fundacji Elbląg można utworzyć odrębny fundusz składowy. To tak, jakby założyć nową fundację, z tym, że fundator nie musi zabiegać
  o rejestrację sądową nowej organizacji, uruchamiać biura czy zatrudniać pracowników – to wszystko zapewnia Fundacja Elbląg. Ponadto fundator może określić cel wydatkowania dochodu z kapitału żelaznego Funduszu: np. niepełnosprawne dzieci, stypendia, wspieranie kultury. Może również uczestniczyć w spotkaniach, na których podejmowane są decyzje o wydatkowaniu środków z Funduszu, w sytuacji, gdy cel wydatkowania nie jest precyzyjnie określony. Fundator może sam zdecydować o nazwie funduszu – może go nazwać nazwiskiem drogiej mu osoby lub własnym nazwiskiem, zostawiając trwałą pamiątkę potomności. Fundator ustanawiający nowy Fundusz przekazuje na kapitał żelazny tegoż Funduszu,
  a zarazem na Fundację Elbląg bezzwrotną darowiznę finansową.

 • Warunki założenia odrębnego Funduszu
 1. Cel działania Funduszu musi być zbieżny z celami i statutem Fundacji Elbląg.
 2. Fundator podpisuje akt powołania Funduszu stanowiący jednocześnie umowę z Zarządem Fundacji Elbląg określającą zasady działania Funduszu: nazwę, cel wydatkowania środków, udział fundatora w zarządzaniu Funduszem, zobowiązania Fundacji w zakresie inwestowania kapitału żelaznego Funduszu itd.
 3. Fundator Funduszu musi przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Elbląg w wysokości 10.000 zł na nienaruszalny kapitał żelazny.
 4. Możliwe jest zainicjowanie powstania Funduszu bez pełnej kwoty kapitału żelaznego. W tej sytuacji Fundacja współpracuje z darczyńcą, aby niezwłocznie uzupełnić kapitał żelazny do wymaganej kwoty i formalnie powołać Fundusz.

 • Zobowiązania Fundacji Elbląg wobec Funduszu
  Fundacja Elbląg w zawartej umowie z fundatorem zobowiązuje się do:
 1. nieograniczonego w czasie obsługiwania Funduszu,
 2. inwestowania kapitału żelaznego Funduszu z największą starannością i ostrożnością – zgodnie z Regulaminem zarządzania kapitałem żelaznym Fundacji Elbląg – za pomocą bezpiecznych instrumentów finansowych,
 3. zapewnienia udziału fundatora – jeżeli wyrazi taką wolę – w spotkaniach dotyczących zarządzania Funduszem,
 4. wydatkowania dochodów z kapitału żelaznego Funduszu zgodnie z wolą fundatora zawartą w umowie z uwzględnieniem zasad ww Regulaminu
  w myśl których dochód z kapitału żelaznego rozdysponowywany jest w sposób następujący: 70 % dochodu przekazywane jest na cele statutowe Fundacji Elbląg zgodnie z wolą Fundatora, 10 % dochodu jest reinwestowane (zasila kapitał żelazny Funduszu), 20 % przeznaczane jest na koszty obsługi Funduszu,
 5. promowania faktu założenia Funduszu we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji Elbląg.

Fundusze składowe w Fundacji Elbląg