Kompendium Rozwoju Rodziny

Celem projektu było zwiększenie aktywności i integracji 90 osób w wieku powyżej 15 lat zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i otoczenia z Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez dostępność do wysokiej jakości usług społecznych w okresie 01.06.2020 – 31.08.2023 r.

Projekt został podzielony na 3 edycje trwające po 12 miesięcy. W każdej edycji wsparciem zostało objętych po 30 uczestników/rodzin, którym została zapewniona kompleksowa pomoc i dostęp do usług społecznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu zapewnione były następujące formy wsparcia:

  • pogłębioną diagnozę, która pozwoli zidentyfikować potrzeby,
  • warsztaty edukacyjne Aflatoun,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne, dla osób niepełnosprawnych , aktywizacji zawodowej),
  • wsparcie psychologiczne
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • terapię indywidualną i grupową,
  • warsztaty z rozwoju osobistego,
  • warsztaty z przedsiębiorczości,
  • warsztaty pro-zdrowotne
  • poradnictwo dietetyczne.

Projekt zrealizowany został w partnerstwie ze Stowarzyszeniem dla Europy.

Wartość projektu: 885 750,00 zł
Wkład UE: 735 750,00 zł

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.