Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy

Projekt pn. „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy” realizuje Fundacja Elbląg. Projekt wdraża Model „Wiek gorącego ziemniaka”.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych i studentów ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej, pozostających bez pracy, mieszkających lub/ i studiujących w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.01.2023-30.06.2024 r (pierwszy okres 1.01.2023-30.09.2023, drugi okres 1.10.2023-30.06.2024). W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:

1. Pogłębiona diagnoza – identyfikacja potrzeb, zasobów, potencjału i predyspozycji oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania – 02.2023 (I tura), 11.2023 (II tura)

2. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe „szyte na miarę” – 03-05.2023(I tura), 12.2023 – 04.2024(II tura)

3. Aktywna integracja zawodowa – staże aktywizacyjne – 03-08.2023(I tura), 04-09. 2024 r.(II tura)

4. Trening i pośrednictwo pracy, life i job coaching, zatrudnienie (indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej OzN) – 03-09.2023(I tura). 12.2023 – 09.2024 (II tura)

 

Cel osiągniemy przez przeprowadzenie 2 edycji wsparcia dla 20 beneficjentów (po 10 w każdej edycji). Zostanie zapewniona kompleksowa pomoc z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

 

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które:

  1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. posiadają status studenta ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej lub tytuł absolwenta szkoły wyższej (czyli osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu. Pod pojęciem „absolutorium” należy rozumieć zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu (jako wpis w indeksie po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów) uzyskane nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu)
  3. zamieszkują lub/ i studiują w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego
  4. pozostają bez pracy.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z biurem projektu: w siedzibie Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. 55 236 98 88, mail: biuro@fundacja.elblag.pl. Rekrutacja do projektu: 1-2.2023 r.(I tura).

 

Projekt „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy” realizowany jest w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.