WRĘCZYLISMY UMOWY STYPENDIALNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wczoraj 17 października br. odbyła się uroczystość wręczenia umów stypendialnych i listów gratulacyjnych dla stypendystów Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów” i Fundusz Polsko – Ukraiński na rok szkolny 2023/2024.

Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym, w tym uczniów pochodzących z Ukrainy. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dzięki organizacjom, instytucjom i ludziom dobrej woli wręczyliśmy umowy dla 27 stypendystów roku szkolnego 2023/2024 na łączną kwotę 47.000 zł, a w tym:

 • 15 stypendiów „Szansy”,
 • 8 stypendiów „Słonika”,
 • 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów,
 • 3 stypendia z Funduszu Polsko – Ukraińskiego.

Stypendium z Funduszu Młodych Talentów otrzymał Szymon Stasik, który jest wyróżniającym się uczniem klasy skrzypiec. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. W ostatnim roku szkolnym  uzyskał mi.in:

 • I miejsce w VII Ogólnopolskich Konfrontacjach Skrzypcowych w Gdyni,
 • II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych.

Kolejnymi wyjątkowymi stypendiami w tym roku są stypendia udzielone przez Zarząd Fundacji Elbląg w ramach Funduszu Polsko – Ukraińskiego, którego celem jest wspieranie uchodźców z Ukrainy. Głównym darczyńcą funduszu jest firma AVANTE Technika Okienna S.A.

W roku szkolnym 2023/2024 Programy Stypendialne „Szansa” i „Słonik” są wspierane i finansowane przez:

 • Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej,
 • Starostwo Powiatowe w Elblągu,
 • Nadleśnictwo Elbląg,
 • Osoby indywidualne,

Stypendia są również finansowane ze środków własnych Fundacji Elbląg m.in. zbiórek publicznych prowadzonych na stypendia np. w Wieży Katedralnej Św. Mikołaja oraz 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.

 

WYNIKI „SŁONIKA”

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnej „Słonik”. Stypendia na rok szkolny 2023/2024 otrzymało 8 uczniów i studentów ze szkół i uczelni wyższych z Elbląga oraz powiatu. Łączna pula stypendiów „Słonika” wyniosła 15.000 zł.

Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 17 października br. o godz. 14.15 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Wszystkich tegorocznych stypendystów prosimy o obecność.

Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium:

 • 01/2023/SŁ
 • 02/2023/SŁ
 • 03/2023/SŁ
 • 04/2023/SŁ
 • 05/2023/SŁ
 • 06/2023/SŁ
 • 07/2023/SŁ
 • 08/2023/SŁ

Stypendia „Słonika” w roku szkolnym 2023/2024 są finansowane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” Fundacja Elbląg, wpływów z 1,5%, darowizn od osób prywatnych i firm oraz zbiórki publicznej.

WYNIKI „SZANSY”

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnej „Szansa”. Stypendia na rok szkolny 2023/2024 otrzymało 15 uczniów i studentów ze szkół i uczelni wyższych z Elbląga oraz powiatu. Łączna pula stypendiów „Szansy” wyniosła 25.500 zł. Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 17 października br. o godz. 14.15 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Wszystkich tegorocznych stypendystów prosimy o obecność.

Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium:

 • 1/2023/SZ
 • 2/2023/SZ
 • 3/2023/SZ
 • 4/2023/SZ
 • 5/2023/SZ
 • 6/2023/SZ
 • 7/2023/SZ
 • 8/2023/SZ
 • 9/2023/SZ
 • 10/2023/SZ
 • 11/2023/SZ
 • 12/2023/SZ
 • 13/2023/SZ
 • 14/2023/SZ
 • 15/2023/SZ

Stypendia „Szansy” w roku szkolnym 2023/2024 są finansowane ze środków Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, Nadleśnictwa Elbląg, wpływów z 1,5%, darowizn od osób prywatnych i firm, zbiórki publicznej oraz ze środków własnych Fundacji Elbląg.

KONKURS O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2022

Wiele osób, firm pomaga najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku.

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2022 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2023 r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu na dole strony oraz w naszej siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.

 

1_Regulamin_Konkursu_Filantrop_Roku_XXIII edycja

2_Wniosek_Filantrop_Roku_XXIII edycja

3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PRZEŁAMUJEMY BARIERY – MŁODZI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNEK PRACY (II EDYCJA)

Projekt pn. „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy” realizuje Fundacja Elbląg. Projekt wdraża Model „Wiek gorącego ziemniaka”.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych i studentów ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej, pozostających bez pracy, mieszkających lub/ i studiujących w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.01.2023-30.09.2024 r (obecnie realizujemy drugą edycję na okres 1.10.2023-30.09.2024). W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:

1. Pogłębiona diagnoza – identyfikacja potrzeb, zasobów, potencjału i predyspozycji oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania – 11.2023 r.,

2. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe „szyte na miarę” – 12.2023 r. – 04.2024 r.,

3. Aktywna integracja zawodowa – staże aktywizacyjne – 04.2024 r. – 09.2024 r.,

4. Trening i pośrednictwo pracy, life i job coaching, zatrudnienie (indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej OzN) – 12.2023 r. – 09.2024 r.

 

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które:

 1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. posiadają status studenta ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej lub tytuł absolwenta szkoły wyższej (czyli osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu. Pod pojęciem „absolutorium” należy rozumieć zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu (jako wpis w indeksie po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów) uzyskane nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu)
 3. zamieszkują lub/ i studiują w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego
 4. pozostają bez pracy.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z biurem projektu: w siedzibie Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. 55 236 98 88, mail: biuro@fundacja.elblag.pl. Rekrutacja do projektu: 10-11.2023 r.

 

Projekt „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy” realizowany jest w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.