Barwy III wieku – wspieranie aktywności elbląskich seniorów

Celem projektu Fundacji Elbląg był wzrost aktywności społecznej seniorów w Elblągu.
Projekt realizowany był przez okres 10 miesięcy, tj. od 1 stycznia do 31 października 2008 roku.

W ramach projektu podejmowane były m.in. następujące działania:

  • Utworzenie partnerstwa. Partnerstwo miało na celu zintegrowanie ok. 20 elbląskich organizacji, instytucji i przedsiębiorstw do działań na rzecz seniorów.
  • Wzmocnienie organizacji seniorskich. W celu wzmocnienia organizacji seniorskich przeprowadzone zostały szkolenia i świadczone było poradnictwo w zakresie pisania, realizacji i rozliczania projektów. Stanowiło to przygotowanie organizacji do konkursu grantowego, który został przeprowadzony w ramach projektu.
  • Podejmowanie akcji fundraisingowych. Głównym tematem wszystkich akcji fundraisingowych, czyli działań mających na celu pozyskiwanie środków tworzących kapitał żelazny, było wspieranie organizacji seniorskich i działań na rzecz seniorów. Temat ten przewijał się w materiałach promocyjnych, ulotkach, plakatach, pismach itp.
  • Utworzenie funduszu seniorskiego. Fundusz seniorski zapewnił trwałe źródło finansowania działań podejmowanych przez organizacje seniorskie.
  • Ogłoszenie konkursu grantowego. W ramach konkursu grantowego rozdysponowanych zostało prawie 15.000 zł na realizację ciekawych inicjatyw podejmowanych przez elbląskie organizacje działające z i na rzecz seniorów.
  • Przeprowadzenie cyklu wywiadów o problematyce seniorskiej. Przeprowadzonych zostało 20 wywiadów z seniorami, liderami społecznymi, przedstawicielami władz, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, dziennikarzy itp. Nagrania dotyczyły wszelkich aspektów aktywności seniorskiej.
  • Zorganizowanie kampanii społecznej. Kampania społeczna miała na celu promocję aktywności seniorów poprzez media, bilbordy, ulotki, plakaty itp.

 Projekt „Barwy III wieku – wspieranie aktywności elbląskich seniorów” finansowany był ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Elblągu.