Aktywność podstawą zatrudnienia!

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 60-osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy i  nieaktywnych zawodowo po 29 roku życia z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.06.2016-30.11.2017 r.

W ramach dwóch edycji, trwających po 9 miesięcy (w każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), została przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W ramach projektu oferowaliśmy następujące formy wsparcia:

  • pogłębioną diagnozę,
  • warsztaty aktywizujące (trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia),
  • indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,
  • szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe,
  • staż zawodowy i stypendia stażowe,
  • wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu.

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyskała zatrudnienie, zwiększyła swoje kompetencje zawodowe i społeczne, nabyła doświadczenia zawodowego.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.