Aflatoun szansą na rozwój

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 osób, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotne i
nieaktywne zawodowo, długotrwale bezrobotne) z Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 01.06.2020-31.07.2023 r.

Projekt został podzielony na 3 edycje trwające po 12 miesięcy. W każdej edycji wsparciem zostało objętych po 30 uczestników, którym została zapewniona kompleksowa pomoc i aktywizacja społeczno-zawodowa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu zapewnione były następujące formy wsparcia:

  • pogłębioną diagnozę, która pozwoli określić drogę rozwoju,
  • warsztaty edukacyjne – Aflatoun,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie),
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
  • spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia,
  • staże i stypendia,
  • wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,
  • szkolenia zawodowe „szyte na miarę” wraz ze stypendiami szkoleniowymi.

Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i Pomorską Grupą Doradczą.

Wartość projektu: 1 867 125,60 PLN
Wkład UE: 1 563 125,60 PLN 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.