Historia

Ideę funduszy lokalnych zapoczątkowała w Polsce Akademia Rozwoju Filantropii. Ludzie skupieni w tym stowarzyszeniu, obsługiwali wcześniej pod szyldem amerykańskiej organizacji Academy for Educational Development, kilkuletni program pod nazwą Sieć Demokratyczna finansowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, polegający na szerzeniu demokracji w Polsce. Mając kontakt, z jednej strony z Amerykanami, a z drugiej z rzeszą obsługiwanych organizacji, wykreowali pomysł przeniesienia na polski grunt idei, która w Stanach Zjednoczonych znakomicie sprawdzała się od kilkudziesięciu lat. Akademia zaprosiła do współpracy kilkanaście stowarzyszeń i fundacji zainteresowanych tematem, solidnie je przeszkoliła, zaprosiła do Stanów Zjednoczonych i Anglii, gdzie pokazała działalność tamtejszych funduszy lokalnych i – zaproponowała tworzenie podobnych w kraju. W ten sposób pojawiło się czternaście organizacji rozrzuconych po całym kraju, które podjęły się tworzenia całkiem nowych w naszych realiach instytucji filantropijnych.

Pomysł utworzenia funduszu lokalnego powstał również w Elblągu.
Stopniowo utworzyła się w Elblągu grupa osób zainteresowanych tworzeniem funduszu. Trzon tych osób przekształcił się w „grupę inicjatywną” składającą się z przedstawicieli trzech sektorów: organizacji pozarządowych, biznesu i administracji samorządowej.
Ustalono, że najlepszą formą prawną funduszu będzie fundacja, jako bardziej stabilna i ze swej istoty przeznaczona do tego właśnie celu. Ustalona została nazwa: Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego.

Wierząc w mądrość społeczności lokalnej został podjęty trud tworzenia Funduszu Lokalnego Regionu Elbląskiego jako narzędzia, które pomoże likwidować problemy społeczne na terenie miasta Elbląga i elbląskiego powiatu ziemskiego a także kreować rozwój miasta.

W związku, z czym we wrześniu 1999 roku został podpisany akt notarialny.
Fundację Elbląg utworzyli elblążanie reprezentujący trzy instytucje:

  1. Radę Miejską w Elblągu,
  2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
  3. Elbląską Izbę Przemysłowo-Handlową.
Stary rynek, Brama targowa

Te trzy instytucje w sposób symboliczny reprezentowały wszystkie sektory życia społecznego: samorząd lokalny, organizacje społeczne oraz biznes.
Założyciele zgromadzili kapitał założycielski w wysokości 154.000 zł, z czego samorząd lokalny przekazał lwią część tej kwoty – 150.000 zł. Były to pieniądze publiczne, pochodzące z podatków Elblążan. W związku z czym już od początku Fundacja stała się własnością wszystkich Elblążan.
Jednakże nie były to jedyne środki. Zbierano pieniądze ze wszystkich możliwych źródeł – od osób prywatnych, spółek, fundacji, administracji publicznej. Dzięki wielu małym i dużym wpłatom utworzony został fundusz żelazny, który jest nienaruszalnym kapitałem.
Fundusz jest budowany do dziś. Tylko zasobny będzie mógł naprawdę wpływać na jakość naszego życia w Elblągu i regionie. Każda złotówka jest wykorzystywana zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.