Fundacja Elbląg

Fundacja Elbląg

KRS: 0000033301

Naszą misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego dumnego ze swojego miasta i regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywność z historii i tradycji.

skocz do menu lub skocz do podmenu lub skocz do treści merytorycznej

Inne w tym dziale

Bannery

Useful Artistic Skills Group

Kanał RSS

Strona główna » O Fundacji » Statut

Rozmiar tekstu a A

Statut Fundacji Elbląg

napisano: 02 04 2007 r., autor: tf

STATUT  FUNDACJI  ELBLĄG

dostosowany do statusu organizacji pożytku publicznego ze zmianami dokonanymi w dniu 16.02.2004 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
§1. 
Fundacja pod nazwą Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 29.09.1999 Rep. A nr 3335/1999 w Kancelarii Notarialnej w Elblągu, ul. Królewiecka 96 a przed notariuszem Barbarą Malitka przez osoby prawne:  
1. Miasto - gminę Elbląg, 
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
3. Elbląską Izbę Przemysłowo-Handlową. 

§ 2. 
Fundacja Elbląg działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu. 

§ 3. 
Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy. 

§ 4. 
Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę. 

§ 5. 
Siedzibą Fundacji jest miasto Elbląg. 

§ 6.
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i oddziałów w kraju i za granicą. 

§ 7. 
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

§ 8. 
Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

Rozdział II 
CELE  DZIAŁANIA  FUNDACJI  ELBLĄG 
§ 9 
Celami Fundacji zgodnie z potrzebami miasta Elbląga oraz Regionu Elbląskiego a także postanowieniami założycieli są: 
1. wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających rozwój miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie: 
(a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
(b) przeciwdziałanie patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii, 
(c) ograniczaniu bezrobocia, 
(d) pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej, (e)    oświaty i wychowania, 
(f) rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu, 
(g) ochrony środowiska, 
(h) poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości, 
(i) utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych z kultem religijnym, 
2. wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo-technicznych oraz prac naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie możliwości rozwojowych miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego; 
3. promocję miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego. 

§ 10. 
Fundacja realizuje swoje cele określone w § 9 w szczególności przez: 
1.   organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyza­torskiej miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, 2. finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży 
3.  finansowanie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, patologicznym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym, bezrobotnym 
4.   finansowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
5.   finansowanie programów  kulturalnych 
6.   finansowanie programów z zakresu ochrony środowiska 
7.   finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
8. finansowanie publikacji służących rozwojowi kulturalnemu i społeczno-gospodarczemu regionu 
9. finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,  wolontariuszy 
10. finansowanie programów edukacyjnych i wychowawczych, 
11. finansowanie nowatorskich działań instytucji oświatowo-wychowawczych 
12. finansowanie programów z zakresu rozwoju demokracji i promocji postaw obywatelskich 
13. współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, spółkami, przedsiębiorstwami, bankami, redakcjami i osobami fizycznymi w zakresie  wspierania celów Fundacji, 
14. skupianie wokół idei Fundacji ludzi sfery przemysłowej, finansowej i handlowej. 
15. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe z Elbląga i Regionu Elbląskiego 

§ 11. 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział III 
MAJĄTEK  I  DOCHODY  FUNDACJI  ELBLĄG 
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 
§ 12. 
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 154.000 zł. 
§ 13. Dochodami Fundacji Elbląg mogą być: 
1. dochody ze zbiórek publicznych i imprez, 
2. dotacje budżetowe i pozabudżetowe subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy, 3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
4. dochody z działalności statutowej odpłatnej. 

§ 14. 
Sposób dysponowania majątkiem fundacji W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa jego długi. 

§ 15. 
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji. 

Rozdział IV 
ORGANY  FUNDACJI  ELBLĄG 
§ 16. 
Organami Fundacji Elbląg są: 
1. Rada Fundacji; 
2. Zarząd Fundacji; 
3. Rada Sponsorów. 

§ 17. 
1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji. 
2. Rada Fundacji może liczyć nie więcej niż 9 osób. 
3. W skład Rady Fundacji wchodzą: 
3.1. 3 przedstawiciele desygnowani przez Prezydenta Elbląga, 
3.2. po 1 przedstawicielu desygnowanym przez odpowiedni organ zarządzający pozostałych fundatorów-założycieli, 
3.3. osoby wybrane przez Radę Fundacji, 
3.4. darczyńcy ofiarujący nie podlegające zwrotowi składniki majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 10.000 zł, którzy wyrazili chęć przystąpienie do Rady Fundacji a Rada wyraziła wolę ich przyjęcia. 4. Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy w następującym składzie: 
Mirosław Borzęcki; 
Arkadiusz Jachimowicz; 
Andrzej Kempiński; 
Zbigniew Orzech; 
Lucyna Szmurło. 
5. Każdy członek Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2 dysponuje jednym głosem w głosowaniu. 
6. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu muszą być mieszkańcami Elbląga. 
7. Kadencja członków Rady wynosi 4 lata, z tym, że co 2 lata następuje wymiana połowy  liczby członków. 
8. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej niezależnym od Zarządu. 
9. Członkowie Rady Fundacji: 
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. funkcję członka Rady pełnią nieodpłatnie.

§ 18. 
Rada Fundacji może powołać komisje opiniujące jako swoje ciała doradcze. W skład komisji opiniujących wchodzą osoby skupione wokół idei Fundacji. 
§ 19. 
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 
2. O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady powinni być powiadomieni na piśmie. 
3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu. 
4. Uchwały Rady Fundacji, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 jej składu z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Sekretarza. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia członka Rady w zaplanowanym posiedzeniu Rady, może on oddać swój głos, wyrazić opinię na dany temat w formie pisemnej informacji dostarczonej do biura Fundacji lub przesłanej na adres mailowy Fundacji przed ustalonym terminem posiedzenia Rady. Oddany głos w taki sposób uważa się za ważny. 

§ 20. 
Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Z wnioskiem o zwołanie Rady Fundacji może wystąpić każdy członek Zarządu i Rady Fundacji. W tym przypadku Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Fundacji w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

§ 21. 
Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
1. uchwalanie regulaminów Fundacji, 
2. powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków. 
3. zmiana statutu i struktury wewnętrznej Fundacji, 
4. podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu i likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, 
5. zatwierdzanie rocznych planów działania i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
6. uchwalanie wieloletnich programów działania Fundacji, 
7. nadawanie tytułów honorowych. 

§ 22. 
1. Zarząd liczy do 6 osób powoływanych za ich zgodą przez Radę Fundacji. 
2. Na czas pełnienia funkcji w Zarządzie, członek Zarządu zawiesza członkostwo w Radzie Fundacji. 
3. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, powoływany spośród członków Zarządu przez Radę Fundacji. 
4. Zarząd Fundacji powoływany jest na okres 5 letniej kadencji. 
5. Kadencja Zarządu upływa z dniem 31 grudnia ostatniego roku kadencji. Dotychczasowy Zarząd pełni swoje funkcje do dnia powołania nowego Zarządu. 
6. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres kadencji nowo powołanych członków Zarządu upływa z końcem kadencji całego Zarządu. 
7. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków. 
8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 23. 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych, 
2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
3. Opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 
4. Składa Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności, 
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
6. Ustala zasady, formę i tryb zatrudniania oraz wysokość zarobków pracowników Fundacji, 
7. Prowadzi księgę Fundatorów, która jest odpowiednio publicznie eksponowana, 
8. Przyznaje nagrody, wyróżnienia i dyplomy szczególnie zasłużonym Fundatorom i Organizatorom Fundacji. 
9. Podejmuje inne sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych organów Fundacji. 

§ 24. 
1. Tytuły, o których mowa w § 23 pkt. 8 mają charakter osobisty. 
2. Osoby, które nie chcą, aby dokonane przez nich darowizny na rzecz Fundacji były ogłaszane publicznie, winny zgłosić takie zastrzeżenie Zarządowi Fundacji. 

§ 25. 
Tryb pracy i zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Prezesa i zatwierdzony przez Radę Fundacji. 

§ 26. 
1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. 
2. Rada Fundacji może podjąć decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej (umowa zlecenie lub o dzieło). Do czynności z tym związanych upoważniony jest Przewodniczący Rady Fundacji: w stosunku do Prezesa na podstawie każdorazowej Uchwały Rady Fundacji, natomiast w stosunku do pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa. 
3. Wynagrodzenie zatrudnionego członka Zarządu ustala w Uchwale Rada Fundacji. 

§ 27. 
Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeb. 

§ 28. 
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

§ 29. 
1. W skład Rady Sponsorów wchodzą osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, zasłużonych dla celów lub majątku Fundacji, których wolą jest nie działanie w Radzie Fundacji bądź w Zarządzie Fundacji. 
2. Rada Sponsorów posiada kompetencje opiniodawcze i doradcze we wszystkich sprawach istotnych dla Fundacji. 

§ 30. 
Zabrania się: 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi", 
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 31. 
Księgi rachunkowe Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział 
ZMIANY  STATUTU 
§ 32. 
1. Decyzje o zmianie statutu, w tym jej celów,  podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Zmiana celów Fundacji wymaga zgody 4/5 członków Rady Fundacji. 

Rozdział VI 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
§ 33. 
1. W przypadku rezygnacji fundatora jego prawa i obowiązki związane z Fundacją przechodzą na wskazany przez niego podmiot. 2. Jeżeli osoba wskazana przez rezygnującego fundatora założyciela jest również funda­torem założycielem, od tej chwili w głosowaniu będzie dysponować głosami przysługującymi wcześniej obu podmiotom. 

§ 34. 
1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji, któremu przysługują uprawnienia Zarządu. 
3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Rady Fundacji z uwzględnieniem celów, którym służy Fundacja. Zarząd Fundacji zobowiązany będzie przedstawić sądowi wniosek o przeznaczanie powyższych środków majątkowych na cel wskazany w uchwale Rada Fundacji. 

§ 35. 
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy. 

Krystyna Miezio 
Przewodnicząca Rady Fundacji Elbląg    

powrót drukuj artykuł